Przymierze Ojca. Bogu Ojcu, Chwała!

Wspólnota „Przymierze Ojca”
Wspólnota uwielbienia & formacji

 

Nazwa wspólnoty nawiązuje do Przymierza, które Bóg Ojciec zawarł z Abrahamem, wielokrotnie odnawianym, aż do Nowego Przymierza:

Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Jezus Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, a jego śmierć na krzyżu jest podstawą tej obietnicy”
(Łk 22, 20).

O swoim pragnieniu, aby być bardziej znany, czczony i kochany Bóg Ojciec mówił w objawieniach skierowanych do siostry Eugenii Ravasio (orędzie opublikowane w książce pod tytułem „Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci” zostało uznane przez Kościół):

Pragnę, aby ludzie mnie poznali i odczuwali, że jestem blisko każdego z was.
Przychodzę, aby Mnie poznano takim, jakim jestem; aby ufność ludzi wzrastała jednocześnie z miłością do Mnie, ich Ojca, mającego tylko jedno pragnienie: czuwać nad wszystkimi ludźmi i kochać każdego z nich jak Swoje jedyne dziecko.

Przychodzę, aby wygnać przesadny lęk, który Moje stworzenia odczuwają wobec Mnie. Pragnę dać im do zrozumienia, że Moja radość polega na tym, abym był znany i kochany przez Moje dzieci, to znaczy przez całą ludzkość obecną i przyszłą.
Przychodzę przynieść nadzieję ludziom i narodom. Iluż od dawna już ją utraciło! Ta nadzieja pozwoli im pracować dla swego zbawienia, żyjąc w pokoju i bezpieczeństwie.


Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! Alleluja.” (Ps 150, 6)


Na naszych spotkaniach skupiamy się na uwielbieniu Boga, a szczególnie osoby Boga Ojca. Dążymy do tego, żeby uwielbienie stało się naszą mentalnością i sposobem życia na co dzień, niezależnie od zewnętrznych okoliczności!

KKK 2641 “Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” (Ef 5, 19; Kol 3, 16).

KKK 2639 „Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Por. Rz 8, 16).

 
Dlaczego modlitwa uwielbienia jest tak ważna? Czemu Bóg jej od nas oczekuje?
 

Słowami Marii Vadii, amerykańskiej mistyczki i wielkiej propagatorki uwielbienia:

Uwielbienie jest stylem życia w królestwie Bożym, a zarazem przejawem naszej służby Bogu. To czas przeznaczony wyłącznie dla Niego, ponieważ tylko na Nim wtedy się skupiamy. Chwała i uwielbienie to atmosfera nieba, którą bardzo lubi Duch Święty. Bóg mieszka w chwale swojego ludu, a doświadczanie Jego obecności jest bezcenne dla każdego wierzącego. Doświadczając bliskości Ducha Świętego – wchodzimy w coraz głębszą relację z Panem. Zaczynamy smakować Jego miłość i dobroć, wzrastamy w miłości do Jezusa. Jesteśmy przecież narodem kapłańskim i królewskim (por. Ap 1,6), więc chwała i uwielbienie to część naszej posługi kapłańskiej. W końcu całą wieczność spędzimy na uwielbianiu Boga! Prawdziwe uwielbienie płynie z serca, więc musimy najpierw otrzymać objawienie Jezusa – objawienie tego, czym jest Krew Baranka i Jego zwycięstwo na Kalwarii. A uwielbienie jest radosną odpowiedzią naszemu niesamowitemu Bogu. Kiedy Go wychwalamy i uwielbiamy, stajemy przed Nim w pozycji pokory – On jest naszym najwyższym Panem, a my ludem przez Niego odkupionym. W Jego obecności uwalniane są błogosławieństwa królestwa Bożego, a niebo dokonuje „inwazji” na ziemię!1 (…)

(…) Biblia setki razy mówi nam, że mamy wychwalać Boga, i to w każdej sytuacji, nie tylko wtedy, gdy jest nam w życiu lekko. Zamiast więc narzekać i skarżyć się – uwielbiaj i wychwalaj Pana, a twoje życie radykalnie się zmieni! 1(…)

Uwielbienie sprowadza realną bożą obecność na ziemię. W Psalmie 22 możemy przeczytać, że „Bóg zamieszkuje chwałę swego ludu” (PS 22:3 w wersji Króla Jakuba). A On przychodzi, by nas błogosławić, podnosić, pokrzepiać, przemieniać i napominać. ON ma moc przemienić wszelkie okoliczności w życiu! Nasz Bóg jest bowiem wszechmogący i wszechpotężny i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych! „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić” (Hi 42,2).

 
Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną!


Uwielbiając i przebywając w obecności Boga otwieramy się na działanie Ducha Świętego i Jego dary. Stąd w trakcie naszych spotkań prorokujemy na życie innych osób, modlimy się o uzdrowienie oraz uczymy się głębiej rozumieć otrzymane charyzmaty i to jak nimi posługiwać.

 

Uwielbienie Boga Ojca łączymy z formacją w duchu ignacjańskim


Formacja wspólnotowa oparta jest głównie o rozważanie Słowa Bożego na spotkaniach wspólnotowych (w trakcie dwóch spotkań w miesiącu), a także o rozważanie Słowa indywidualnie przez każdego z członków wspólnoty w domu. Ponadto wszyscy członkowie wspólnoty są zaproszeni do odbywania regularnie rekolekcji ignacjańskich (przynajmniej raz w roku).

 
 
 

Dla wszystkich Moje Ojcowskie i Boskie Błogosławieństwo. Amen!

Aktualnie nie ma żadnych wydarzeń.